רשומות

Auto Pause in Azure SQL Database Serverless

sp_whoisactive of Adam Machanic at GitHub is now support Azure SQL DB